เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อจำแนกคุณออกจากผู้ใช้งานรายอื่น ๆ ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ให้คุณได้ อ่านเพิ่มเกี่ยวกับ นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้ ยอมรับ
TMB Asset Management Co., Ltd.

คำเตือนและคำแนะนำ/ข้อตกลงการใช้บริการ / การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

คำเตือนและคำแนะนำ

 1. การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินที่ท่านลงทุนเริ่มแรกก็ได้ หรืออาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนในระยะเวลาที่กำหนด ดังนั้น ก่อนตัดสินใจลงทุนผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของกองทุนรวมในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจโดยเฉพาะความเสี่ยงต่าง ๆ และนโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน และเลือกลงทุนในกองทุนรวมที่ท่านยอมรับความเสี่ยงและเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของท่าน
 2. ในกรณีกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ และไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
 3. การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
 4. บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อลูกค้าตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถขอตรวจสอบข้อมูลการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการได้ที่บริษัทจัดการและสำนักงาน ก.ล.ต.
 5. ลูกค้าสามารถตรวจดูแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนสำรอง เลี้ยงชีพ และรายงานการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงดังกล่าวได้ที่ บลจ. ทหารไทย (https://www.tmbameastspring.com)
 6. บลจ.ทหารไทย ขอสงวนสิทธิในข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก บลจ.ทหารไทย เป็นการล่วงหน้า ห้ามผู้ใดเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชน ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน การอ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์นี้ต้องกระทำโดยถูกต้อง ชัดแจ้ง และไม่เป็นการก่อให้เกิด ความเข้าใจผิดหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อ บลจ.ทหารไทยหรือบุคคลอื่น และ บลจ.ทหารไทย ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูลใด ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ไปใช้ หรืออ้างอิงในทุกกรณี
 7. การเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ซึ่งรวมถึงโปรแกรมการคำนวณอัตราการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหน่วยลงทุนบนเวบไซด์นี้ บลจ.ทหารไทยได้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุน แม้ บลจ.ทหารไทยได้ใช้ความพยายามโดยสุจริตเพื่อให้ข้อมูลและผลการคำนวณต่าง ๆ ถูกต้องมากที่สุด แต่ก็อาจเกิดความผิดพลาดของข้อมูลที่นำเสนอได้ ซึ่งอาจเกิดจากความผิดพลาดของข้อมูลที่นำมาใช้เองหรืออาจเกิดขึ้นจากสาเหตุอื่นโดยมิได้เจตนา บลจ.ทหารไทย จึงมิได้รับรองถึงความถูกต้องแท้จริงและความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลที่ปรากฏดังกล่าวไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 8. บริษัทไม่รับรองว่าเว็บไซต์หรือระบบการทำงานที่ปรากฏอยู่จะไม่มีข้อขัดข้องหรือไม่มีข้อผิดพลาด รวมทั้งไม่รับรองเกี่ยวกับการใช้หรือผลของการใช้ข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซด์นี้ ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือเรื่องอื่นๆ ทั้งนี้ บลจ.ทหารไทยจะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าวได้ ดังนั้นผู้ที่จะใช้ข้อมูลควรพิจารณาด้วยความรอบคอบ
 9. บลจ.ทหารไทยขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ บนเว็บไซต์นี้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด

ข้อตกลงการใช้บริการ

 1. ผู้สมัครใช้บริการ FundLink M ของ บลจ.ทหารไทย จะต้องมีบัญชีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับ บลจ. ทหารไทยแล้วเท่านั้น
 2. ผู้สมัครใช้บริการจะต้องเก็บรักษารหัสผู้ใช้และรหัสผ่านของตนเอง หรือที่บลจ.ทหารไทยออกให้เป็นความลับ และยอมรับว่า บลจ.ทหารไทย จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่บุคคลที่ไม่ใช่เจ้าของรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านของตนเองทำรายการผ่านบริการทางอินเตอร์เน็ตของ บลจ.ทหารไทย
 3. ในการใช้บริการทางอินเตอร์เน็ตนี้ ผู้สมัครใช้บริการจะต้องใช้รหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านของตนเอง หรือที่ บลจ.ทหารไทย มอบให้หรือรหัสผ่านที่ลูกค้าได้เป็นผู้กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงขึ้นเองในระบบอินเตอร์เน็ตดังกล่าวเท่านั้น
 4. กรณีที่ผู้สมัครใช้บริการลาออกจากกองทุนแล้ว ท่านจะยังสามารถดูข้อมูลของตนเองได้หลังจากลาออกแล้ว 30 วันเท่านั้น หลังจากนั้น บลจ.ทหารไทยขอสงวนสิทธิในการใช้งานระบบ
 5. ในกรณีที่ผู้สมัครใช้บริการต้องการทราบข้อมูลหรือขอเอกสารเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทุน ผู้สมัครใช้บริการสามารถติดต่อได้ที่ บลจ.ทหารไทย
 6. ในกรณีที่ บลจ. ทหารไทย เปิดให้มีบริการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำรายการผ่านระบบ FundLink M บลจ.ทหารไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะใช้บริการดังกล่าวต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มเพื่อสมัครใช้บริการเพิ่มเติมตามเงื่อนไขและวิธีการที่ บลจ. กำหนด
ข้าพเจ้ายินยอมให้บลจ.ทหารไทย จัดเก็บ รวบรวมและใช้ข้อมูลของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้ามอบให้แก่บลจ.ทหารไทยหรือที่บลจ. ทหารไทยได้รับมาจากแหล่งอื่นโดยความยินยอมของข้าพเจ้า รวมทั้งยินยอมให้บลจ. ทหารไทยนำส่ง หรือเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้าให้แก่หน่วยงานราชการรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับบลจ. ทหารไทย เพื่อใช้ในการให้บริการ/ปรับปรุงการให้บริการ/ประมวลผลข้อมูล/นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบลจ. ทหารไทย หรือเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือข้อกำหนดของหน่วยงานราชการทั้งในและต่างประเทศ (รวมถึง การปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงินและกฎหมายต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย)
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าสามารถแสดงเจตนาเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวข้างต้น ณ ที่ทำการของบลจ. ทหารไทย โดยข้าพเจ้ารับทราบว่า การเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการให้บริการของบลจ. ทหารไทย